Каталог
Все категории

Софиї Киевськой - Ангели

В избранное
5,200 ₽
Размещено: 01 сентября 2023, 20:37 Поделиться

Софиї Киевськой - Ангели

5,200 ₽
Написать продавцу
maxponder На antikvarus.ru с 13.05.2021
Описание
оплата вестерн юнион
ілі INTELEXPRESS  в долларах по
курсу сбербанка ру -
– 304 стр.
формат а 4
язик укр
Книжка, що по-новому розкриває
значення Софії Київської як священного осердя Києва, написана у
формі путівника для паломника. Вона побудована на відкриттях
авторки – відомої дослідниці Софії Київської. Крізь призму
православної традиції й канонів богослужіння тут представлено
сповнену багатої символіки художню образність собору. Чільне місце
в цій образності належить ангелам, які створюють ауру Дому
Премудрості Божої. Такого величезного ангельського сонму немає в
жодному іншому храмі всього візантійського кола. Цей феномен вперше
осмислено автором.
У книжці значної уваги надано
виведенню християнської системи цінностей. Розкриваються близькі
серцю людини вічні духовні істини, геніально втілені у всенародній
святині. Через архітектуру і живопис тисячолітнього собору показано
яскраве відображення історії Русі-України й самої Софії Київської,
збудованої княжим подружжям хрестителів Русі – Володимиром Великим
і Анною Порфірородною, справу яких завершив Ярослав Мудрий.
Видання багато ілюстроване, подане живою мовою в легкій і водночас
піднесеній манері викладу, цікаве і пізнавальне для кожного
читача.
оплата вестерн юнион
ілі INTELEXPRESS  в долларах по
курсу сбербанка ру -
Другие мои лоти на церковную тему
Украинська
икона слобода
https://auction.ru/offer/ukrainska_ikona_sloboda-i129377886729144.html
Народна ікона Середньої
Наддніпрянщини 18 - 20 ст.
https://auction.ru/offer/narodna_ikona_serednoy_naddniprjanshchini_18_20_st-i125829176328210.html
Двотомна монографія
“Іконопис Західної України”
https://auction.ru/offer/dvotomna_monografija_ikonopis_zakhidnoy_ukrayni-i135927677375352.html
Рыботыцкий осеродок
Церковного мистецтва
https://auction.ru/offer/rybotyckij_oserodok_cerkovnogo_mistectva-i129452481518601.html
Музей волинськои икони :
книга-альбом / Museum of Volyn Icon
https://auction.ru/offer/muzej_volinskoi_ikoni_kniga_albom_museum_of_volyn_icon-i74578173813641.html
Холмська икона
https://auction.ru/offer/kholmska_ikona-i128500886066411.html
Народна ікона
Чернігівщини
https://auction.ru/offer/narodna_ikona_chernigivshchini-i60881573429017.html
Древние иконы и прикладное
искусство
https://auction.ru/offer/drevnie_ikony_i_prikladnoe_iskusstvo-i135396538400907.html
Свiт Украинськоï икони
https://auction.ru/offer/svit_ukrainsko_ikoni-i125854273108767.html
Волинської икони музей
https://auction.ru/offer/volinskoy_ikoni_muzej-i146572661839707.html
УКРАЙНСЬКА икона XI-XVIII
СТ
https://auction.ru/offer/ukrajnska_ikona_xi_xviii_st-i94669053633667.html
Срібні царськи ворота з
собору Софії киевской
https://auction.ru/offer/sribni_carski_vorota_z_soboru_sofiy_kievskoj-i139499534955951.html
Святии Василей Великий в
мистецтве украини
https://auction.ru/offer/svjatii_vasilej_velikij_v_mistectve_ukraini-i142866157991675.html
Украинський иконостас
https://auction.ru/offer/ukrainskij_ikonostas-i152977034287205.html
датування галицких икон
https://auction.ru/offer/datuvannja_galickikh_ikon-i126720424639910.html
Икона святого миколая
https://auction.ru/offer/ikona_svjatogo_mikolaja-i128918391140921.html
Церковний живопис
Закарпаття
https://auction.ru/offer/cerkovnij_zhivopis_zakarpattja-i142139927756322.html
Иконостаси Закарпаття
https://auction.ru/offer/ikonostasi_zakarpattja-i142140055451275.html
САКРАЛЬНА Ангиопластика
Руси-УКраини
https://auction.ru/offer/sakralna_angioplastika_rusi_ukraini-i126067736792300.html
Украйнське церковне
малярство у Галичини. Техніка и технология. XV - XVIII
столиття
https://auction.ru/offer/ukrajnske_cerkovne_maljarstvo_u_galichini_tekhnika_i_tekhnologija_xv_xviii_stolittja-i126722348143453.html
Святини Украини
https://auction.ru/offer/svjatini_ukraini-i140452413070305.html
ФРЕСКИ КАФОЛИКОНА. МОНАСТЫРЬ
ПРЕПОДОБНОГО ГРИГОРИЯ. НИКОЛАОС ЗИАС, СОТИРИОС КАДАС
https://auction.ru/offer/freski_kafolikona_monastyr_prepodobnogo_grigorija_nikolaos_zias_sotirios_kadas-i133495998139095.html
З історії реставрації
стінопису Софії Київської
https://auction.ru/offer/z_istoriy_restavraciy_stinopisu_sofiy_kiyvskoy-i125902113741838.html
Таємничий код історії.
Світські фрески Софії Київської
https://auction.ru/offer/taemnichij_kod_istoriy_svitski_freski_sofiy_kiyvskoy-i125902193062393.html
Мозаика михаиловского
золотоверхого собору
https://auction.ru/offer/mozaika_mikhailovskogo_zolotoverkhogo_soboru-i126163095546224.html
Болховітіновський
щорічник-2008-2009-2010-2011-2012-2013-14 -- 2015-16- все 7шт
https://auction.ru/offer/bolkhovitinovskij_shchorichnik_2008_2009_2010_2011_2012_2013_14_2015_16_vse_7sht-i139500250941199.html
Мозаика София киевськой
https://auction.ru/offer/mozaika_sofija_kievskoj-i126163361606625.html
София Київська у новітніх
дослидження
https://auction.ru/offer/sofija_kiyvska_u_novitnikh_doslidzhennja-i126162790284396.html
Федір Шміт і Софія
Київська
https://auction.ru/offer/fedir_shmit_i_sofija_kiyvska-i126162683650198.html#5
Надгробки з Епитафиями
17-18ст
https://auction.ru/offer/nadgrobki_z_epitafijami_17_18st-i126162186681424.html
Некрополь Кирилевської
церкви Киева
https://auction.ru/offer/nekropol_kirilevskoy_cerkvi_kieva-i126163852444535.html
Малярство України
13-15ст
https://auction.ru/offer/maljarstvo_ukrayni_13_15st-i129793630926003.html
Памятки Братського
монастиря
https://auction.ru/offer/pamjatki_bratskogo_monastirja-i146382510023146.html
Юда искариов украинскому
мистецтві 15-18ст иконографі та симфолика образу
https://auction.ru/offer/juda_iskariov_ukrainskomu_mistectvi_15_18st_ikonografi_ta_simfolika_obrazu-i136803499441593.html
Мистецтво 13-16ст-дар
львова
https://auction.ru/offer/mistectvo_13_16st_dar_lvova-i129793984496129.html
Покров Богородица
https://auction.ru/offer/pokrov_bogorodica-i129794175619549.html
Іконогія й иконография
https://auction.ru/offer/ikonogija_j_ikonografija-i129794490614992.html
Киевские Звериницкие пещеры
и скит-история в лицах
https://auction.ru/offer/kievskie_zverinickie_peshchery_i_skit_istorija_v_licakh-i138715636711370.html
Володимирскии собор
https://auction.ru/offer/volodimirskii_sobor-i152161359993750.html
Синагоги ЕКАТЕРИНОСЛАВА
https://auction.ru/offer/sinagogi_ekaterinoslava-i142791764182645.html
Володимирскии собор -2
https://auction.ru/offer/volodimirskii_sobor-i152161480722891.html
Лавра 4 сезона
https://auction.ru/offer/lavra_4_sezona-i132465010287483.html
Катериновская церква
https://auction.ru/offer/katerinovskaja_cerkva-i134020763136900.html
Собор Рождества Богородицы в
Козельце
https://auction.ru/offer/sobor_rozhdestva_bogorodicy_v_kozelce-i134020917662529.html
Антониевы пещеры и
Троицко-Ильинский монастырь
https://auction.ru/offer/antonievy_peshchery_i_troicko_ilinskij_monastyr-i134021330930569.html
ЦЕРКОВНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ:
. Том І. АРХІТЕКТУРА. МОНУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
https://auction.ru/offer/cerkovne_mistectvo_ukrayni_tom_i_arkhitektura_monumentalne_mistectvo-i128319460971811.html
Мистецтво Украини та
диаспори Дереворизьба сакральна й ужиткова
https://auction.ru/offer/mistectvo_ukraini_ta_diaspori_derevorizba_sakralna_j_uzhitkova-i154252620872701.html
Успенский собор Киево
печерской лаври
https://auction.ru/offer/uspenskij_sobor_kievo_pecherskoj_lavri-i154715489078186.html
Свято Володимирський Собор в
Херсонесе
https://auction.ru/offer/svjato_volodimirskij_sobor_v_khersonese-i154715708294343.html
От Тиси до Карпат Церкви
середньвични
https://auction.ru/offer/ot_tisi_do_karpat_cerkvi_serednvichni-i149784195174454.html
Михайловский золотоверхии
монастир
https://auction.ru/offer/mikhajlovskij_zolotoverkhii_monastir-i154715839645085.html
Источники по истории
Куренёвских старообрядческих монастырей конца18 – 20 веков- в 3
книгах
https://auction.ru/offer/istochniki_po_istorii_kurenevskikh_staroobrjadcheskikh_monastyrej_konca18_20_vekov_v_3_knigakh-i148831021432266.html
Межигирська старовина.
Нариси з исторії Києво-Межигирського в имя Преображення
Господнього
https://auction.ru/offer/mezhigirska_starovina_narisi_z_istoriy_kievo_mezhigirskogo_v_imja_preobrazhennja_gospodnogo-i144568644955856.html
Успенський собор
https://auction.ru/offer/uspenskij_sobor-i126632469966707.html
Архектура правословного
храма
https://auction.ru/offer/arkhektura_pravoslovnogo_khrama-i150822050946942.html
Проектування и реконструкция
архетектурне православних храмів
https://auction.ru/offer/proektuvannja_i_rekonstrukcija_arkhetekturne_pravoslavnikh_khramiv-i150822309241336.html
Мозаїки та фрески софії
киевской
https://auction.ru/offer/mozayki_ta_freski_sofiy_kievskoj-i126632638824064.html
ДеревянІ різеблені Хрести 16
ПОЧАТОК 20 СТ
https://auction.ru/offer/derevjani_rizebleni_khresti_16_pochatok_20_st-i97862420412521.html
София Київська
https://auction.ru/offer/sofija_kiyvska-i126632414155332.html
Софія Київська: Візантія.
Русь. Україна в 5томах
https://auction.ru/offer/sofija_kiyvska_vizantija_rus_ukrayna_v_5tomakh-i128095795461947.html
Архетектура Украинского
барокко
https://auction.ru/offer/arkhetektura_ukrainskogo_barokko-i148573394305838.html
Занурена в печаль, проте
прекрасна...Слідами мандрів ікони Богородиці Холмсько
https://auction.ru/offer/zanurena_v_pechal_prote_prekrasna_slidami_mandriv_ikoni_bogorodici_kholmsko-i139498286447019.html
Ікона Холмської Богородиці:
дослідження.
https://auction.ru/offer/ikona_kholmskoy_bogorodici_doslidzhennja-i139498503022606.html
Усамітнення в натовпі.
https://auction.ru/offer/usamitnennja_v_natovpi-i139498742575920.html
Создание фонду сакрального
мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї (1929–2012 роки)
https://auction.ru/offer/sozdanie_fondu_sakralnogo_mistectva_u_volinskomu_kraeznavchomu_muzey_1929_2012_roki-i139498957463475.html
Свято Володимирський Собор в
Херсонесе
https://auction.ru/offer/svjato_volodimirskij_sobor_v_khersonese-i154835752647089.html
Оповиті серпанком забуття.
Живопис українських художників у Кирилівській церкві
https://auction.ru/offer/opoviti_serpankom_zabuttja_zhivopis_ukraynskikh_khudozhnikiv_u_kirilivskij_cerkvi-i126587948728912.html
Стинопис Жовковькой
Церкви
https://auction.ru/offer/stinopis_zhovkovkoj_cerkvi-i130497447961763.html
Витраж з давних часів до
21ст
https://auction.ru/offer/vitrazh_z_davnikh_chasiv_do_21st-i130496706412310.html
Кириливская церква
https://auction.ru/offer/kirilivskaja_cerkva-i128660677585404.html
Галичинни церкви
кинця19-перша тритина 20ст-художний образ храмов
https://auction.ru/offer/galichinni_cerkvi_kincja19_persha_tritina_20st_khudozhnij_obraz_khramov-i132303685576159.html
Старообрядчество города
Киева и Киевской губернии
https://auction.ru/offer/staroobrjadchestvo_goroda_kieva_i_kievskoj_gubernii-i151300800053995.html
Старообрядчество в
Российской империи (конец ХVІІ – начало ХХ века)
https://auction.ru/offer/staroobrjadchestvo_v_rossijskoj_imperii_konec_khvii_nachalo_khkh_veka-i151303033927693.html
Джерела з історії
старообрядства Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ
ст.
https://auction.ru/offer/dzherela_z_istoriy_staroobrjadstva_pravoberezhnoy_ukrayni_kincja_khviii_pochatku_khkh_st-i151303168235743.html
Собор Святой Софии у
риме-Йосип слипий в мистецтве -2 книги в коробке
https://auction.ru/offer/sobor_svjatoj_sofii_u_rime_josip_slipij_v_mistectve_2_knigi_v_korobke-i132404076579788.html
Икони медоносного краю
https://auction.ru/offer/ikoni_medonosnogo_kraju-i132403820290243.html
Бароко Софії Київської
https://auction.ru/offer/baroko_sofiy_kiyvskoy-i126587866098804.html
Повернутись до: Культура
Дзеркало вічності
https://auction.ru/offer/povernutis_do_kultura_dzerkalo_vichnosti-i126588177334513.html
Настенной живопись
рестоврация
https://auction.ru/offer/nastennoj_zhivopis_restovracija-i126071319327793.html
Украинське момунтальне
сучасне церковне малярство -Неокласицизм
https://auction.ru/offer/ukrainske_momuntalne_suchasne_cerkovne_maljarstvo_neoklasicizm-i154065826081960.html
Истоки каменной храмовой
архитектуры Слободской Украини
https://auction.ru/offer/istoki_kamennoj_khramovoj_arkhitektury_slobodskoj_ukraini-i159512602682236.html
Харьковской губернии
монастири и храми праваславние
https://auction.ru/offer/kharkovskoj_gubernii_monastiri_i_khrami_pravaslavnie-i159509945262164.html
Іконостаси Слобідської
України
https://auction.ru/offer/ikonostasi_slobidskoy_ukrayni-i127110617977070.html
Чернигивский колегум
https://auction.ru/offer/chernigivskij_kolegum-i133879225810867.html
Генеза украйнськой деревяной
церкви світовий контекст и уникальнисть
https://auction.ru/offer/geneza_ukrajnskoj_derevjanoj_cerkvi_svitovij_kontekst_i_unikalnist-i149951779629432.html
Культура и искусство
западноукраинских земель 2009, 2010.
https://auction.ru/offer/kultura_i_iskusstvo_zapadnoukrainskikh_zemel_2009_2010-i134065834923840.html
Достопримечательности
монументальной архитектуры Северного Левобережья XI-XIII
https://auction.ru/offer/dostoprimechatelnosti_monumentalnoj_arkhitektury_severnogo_levoberezhja_xi_xiii-i134932502406290.html
Межигір'я - український
Єрусалим
https://auction.ru/offer/mezhigir_ja_ukraynskij_erusalim-i142711413182519.html
Богородиця Одигитрия
https://auction.ru/offer/bogorodicja_odigitrija-i144529281644875.html
Старожитня кухня Київських
митрополитів
https://auction.ru/offer/starozhitnja_kukhnja_kiyvskikh_mitropolitiv-i125411324040979.html
Культура и искусство
западноукраинских земель
https://auction.ru/offer/kultura_i_iskusstvo_zapadnoukrainskikh_zemel-i133671033117318.html
Істория села куреневки у
свитлинах 20 ст - фотоальбом
https://auction.ru/offer/istorija_sela_kurenevki_u_svitlinakh_20_st_fotoalbom-i161443424338075.html
Монастирі Украини
https://auction.ru/offer/monastiri_ukraini-i125897615103702.html
Византийская
крестово-купольная система
https://auction.ru/offer/vizantijskaja_krestovo_kupolnaja_sistema-i136803810369134.html
Диво й дива кийвського
Володимирського собору
https://auction.ru/offer/divo_j_diva_kijvskogo_volodimirskogo_soboru-i126695422379169.html
Киево-Печерская Лавра во
времена Второй мировой войны: Исследование.
https://auction.ru/offer/kievo_pecherskaja_lavra_vo_vremena_vtoroj_mirovoj_vojny_issledovanie-i152783739652696.html
Археологическая карта
Национального Киево-Печерского историко-культурного
заповедника
https://auction.ru/offer/arkheologicheskaja_karta_nacionalnogo_kievo_pecherskogo_istoriko_kulturnogo_zapovednika-i136195696024506.html
факсимильного издания
Венский Октоих XII в
https://auction.ru/offer/venskij_oktoikh_xii_v-i144997087480246.html
Холмское Евангелие ХІІІ
века
https://auction.ru/offer/kholmskoe_evangelie_khiii_veka-i135436136865265.html
Луцкая Псалтирь 1384
года
https://auction.ru/offer/luckaja_psaltir_1384_goda-i135436303094768.html
Луцкое Евангелие XIV
века
https://auction.ru/offer/luckoe_evangelie_xiv_veka-i135436378568734.html
Бучицка Евангелия
https://auction.ru/offer/buchicka_evangelija-i150998657684364.html
Реймске Евангилия в 2
книгах
https://auction.ru/offer/rejmske_evangilija_v_2_knigakh-i145868594835671.html
Лавришівське Євангеліє ХІV
століття
https://auction.ru/offer/lavrishivske_evangelie_khiv_stolittja-i135435946838300.html
Местоположение
Московская область, Москва

Размещено: 01 сентября 2023, 20:37
Пожаловаться

Комментарии

5,200 ₽
Написать продавцу
maxponder На antikvarus.ru с 13.05.2021
(0)
Пожаловаться

Объявления из той же категории

Меню
Зарегистрируйтесь на нашем сайте

и получите 50 ₽ на свой бонусный счет!

Зарегистрироваться

Этот Сайт использует файлы cookies для более удобной работы пользователей с ним. Продолжая любое дальнейшее использование Сайта, Вы соглашаетесь с этим. Более подробная информация доступна в Политики использования cookie

Понятно
Аукцион завершен
минут
секунд
Выбрано
Добавить
Аукцион завершен
Скрыть параметры
Все параметры
Вы действительно хотите удалить страницу?